ALGEMENE VOORWAARDEN ONESTOPTAXPREP TEN BEHOEVE VAN EVENEMENTEN

 1. Algemeen
1.1     In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden
de Algemene Voorwaarden van OnestopTaxPrep, gevestigd te Keizersgracht 241, Amsterdam;
Commissionair
de Payment Service Provider die in eigen naam overeenkomst sluit, maar voor rekening en risico van de Organisator;
Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een workshop, lezing of cursus wordt gegeven ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;
Organisator
OnestopTaxPrep, de partij waarmee de Bezoeker een overeenkomst aangaat;
Bezoeker
de natuurlijke of rechtspersoon die met de Organisator een overeenkomst aangaat;
Gebouw
de plaats waar het evenement wordt gehouden;.
Locatiehouder
de houder of exploitant van het Gebouw;
(Koop)overeenkomst
de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisator met betrekking tot koop en aflevering van tickets;
Partijen
de Organisator en de Bezoeker gezamenlijk;
Ticketnummer/Ordernummer
een nummer dat gekoppeld wordt aan een Bezoeker/ticket;
Ticket(s)
het toegangsbewijs(de toegangsbewijzen) voor het Evenement;
Website van de Organisator
www.onestoptaxprep.nl, www.events.onestoptaxprep.nl, danwel partnersites van de Organisator.

1.2          De Algemene Voorwaarden ten behoeve van Evenementen zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Partijen in het kader van de aankoop van Tickets en het bezoeken van een Evenement.
1.3          Indien voor, tijdens of na de aankoop van een ticket en/of het (bezoeken van een) Evenement tevens diensten worden afgenomen in het kader van financiele dienstverlening -bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot- een consultatie voor fiscaal advies, gelden hiervoor de algemene voorwaarden naar welke wordt verwezen bij het aangaan van de dienst.

2. Bezoekersvoorwaarden

2.1          Alle informatie over het Evenement en de beschikbaarheid van Tickets, die door de Organisator aan de Bezoeker wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en zonder dat daaraan rechten kunnen worden verleend verstrekt.

2.2          De Bezoeker dient tijdens zijn bezoek aan het Evenement in het bezit te zijn van een geldig toegang- en legitimatiebewijs en is verplicht deze op verzoek aan medewerkers van de Organisator te tonen. In geval van weigering hiervan kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd.

2.3          De Bezoeker dient zich tijdens zijn bezoek aan het Evenement/Gebouw te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt en de door medewerkers van de Organisator gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. In geval van weigering hiervan kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement/Gebouw worden ontzegd.

2.4          De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan het Gebouw (a) te roken buiten de als zodanig gemarkeerde rookruimtes (b) goederen te koop aan te bieden, (c) dieren (m.u.v. geleidehonden), consumpties, verdovende middelen of gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in het Gebouw te brengen of met zich mee te voeren.

2.5          Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de Bezoeker zal (a) de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de politie en (c) de Bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

2.6.De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken. De Bezoeker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

3. Aansprakelijkheid van de Organisatie

3.1          Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn eigen rekening en risico.

3.2          Indien en voor zover de Organisator ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Bezoeker kan voldoen, kan de Bezoeker daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

3.3.         Onder overmacht wordt onder meer verstaan, naast al hetgeen door de wet als overmacht wordt beschouwd, elk verzuim van derden dat van invloed is op de overeenkomst, arbeidsconflicten, oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van de Organisatie onttrekt.

3.4.         De Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Bezoeker voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of het Gebouw.

3.5.         Indien en voor zover het Evenement door de Organisator danwel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal de Organisator nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voorzover deze aantoonbaar is voldaan aan de Organisatie. De Organisatie aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die de Bezoeker mocht lijden.

3.6.         De Organisator is niet aansprakelijk voor een niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen van de Commissionair uit hoofde van de overeenkomst die slechts gebaseerd is op gewone nalatigheid en niet leidt tot schending van leven, lichaam of gezondheid. De aansprakelijkheid betreft dan de Commissionair. Deze is beperkt tot de vergoeding van de schade die voorspelbaar is en typisch voor het soort overeenkomst. Wezenlijke verplichtingen zijn alle verplichtingen waaraan moet worden voldaan om de nakoming van de overeenkomst op regelmatige wijze eerst mogelijk te maken.

3.7.         De Organisator is niet aansprakelijk voor de volgende, niet door de Organisator te vermijden klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van de Organisator; de wijzigingen/kwaliteit/uitvoering van het programma, overlast van andere bezoekers, overlast/ongemak van media, onderhoudswerkzaamheden in/aan het Gebouw of het niet functioneren van de faciliteiten in het Gebouw, waardoor of waarvan de Bezoeker hinder kan ondervinden.

4. Kaartverkoop

4.1          De volgende manieren van betalen zijn mogelijk:
a. Via de online verkoop op de Website van de Organisator en/of Commissionair.

Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild of geretourneerd. Als een bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening.

Wel mag de bezoeker, in overleg met Organisator, zijn toegangsbewijs gebruiken voor eenzelfde Evenement op een later tijdstip, maar alleen voor zover bezoeker dit minimaal 24 uur van tevoren kenbaar heeft gemaakt aan Organisator. Bezoeker draagt hierbij het risico voor beschikbare plekken bij het volgende Evenement.

Vanwege de tijdsgebonden aard van de Ticket, bestaat er bij de aankoop geen recht op bedenktijd.

4.2          Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een boeking via de Website van de Organisator of Commissionair, komt de overeenkomst definitief tot stand, indien en zodra de Organisatie (autorisatie van) de betaling van de Bezoeker heeft ontvangen. Met het afsluiten van deze koopovereenkomst gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Organisator.

4.3          Indien, in het geval van online kaartverkoop, de Organisator geen autorisatie van de betaling door Bezoeker ontvangt, krijgt de Bezoeker bericht van het mislukken van de transactie en van het niet tot stand komen van een Overeenkomst. Aan het uitblijven van een dergelijk bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4          De door de Organisator geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door de Organisator aan de Bezoeker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator niet is toegestaan:
(a) De Tickets te verkopen aan derden danwel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
(b) De Tickets in commerciële uitingen, op welke wijze dan ook, aan te bieden danwel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen
(c) Indien de onder (a) of (b) genoemde situatie zich voordoet zal de Organisator de Tickets ongeldig maken. Houder van die Tickets zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5          Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang.

4.6          De Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te kopen Tickets. Aanvragen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden/ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) aangevraagde kaarten.

4.7          De Organisator streeft er naar, in het geval van online kaartverkoop, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de volledige betaling de Tickets aan de Bezoeker te versturen. Indien de Tickets door de Bezoeker niet binnen twee werkdagen na een succesvolle transactie zijn ontvangen, dan dient de Bezoeker schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met de Organisator. Na het verstrijken van de genoemde periode gaat de Organisator ervan uit dat de Bezoeker de Tickets in goede orde heeft ontvangen.

4.8          Indien, in het geval van online kaartverkoop, sprake zou zijn van geen levering binnen twee uur ontvangt de Bezoeker op eerste schriftelijke of telefonische verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. De nummers, indien van toepassing, van de niet ontvangen Tickets hiermee ongeldig.

4.9          Indien na een succesvolle transactie vlak voor of tijdens het Evenement Tickets door de Bezoeker niet zijn ontvangen, dient de Bezoeker telefonisch contact op te nemen met de Organisator. De Organisator zal, indien er sprake is van geen levering, vervangende Tickets zonder bijkomende kosten faciliteren. De nummers, indien van toepassing, van de niet ontvangen Tickets hiermee ongeldig.

4.10        Na ontvangst, in het geval van online kaartverkoop, van de bestelde Tickets dienen deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foute levering, bijvoorbeeld in het geval van foutieve gegevens, ontvangt de Bezoeker op eerste schriftelijke of telefonische verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. De nummers, indien van toepassing, van de niet ontvangen Tickets hiermee ongeldig.

5. Klachten

5.1          Klachten over de uitvoering van de Algemene Voorwaarden tussen de Organisator en de Bezoeker dienen schriftelijk gemeld te worden bij de Organisatie. Klachten zullen naar alle redelijkheid in behandeling worden genomen. Via de Website zijn van de Organisator zijn de contactgegevens beschikbaar.

6. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

6.1          Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.2          Alle geschillen die uit de Algemene Voorwaarden tussen de Bezoeker en de Organisator voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

7. Persoonsgegevens

7.1          Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en de woonplaats van de Bezoeker, die door de Organisator wordt geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden louter gebruikt voor dienstverlening op het gebied van kaartverkoop.